BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

If we hold on together - Diana Ross

Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S+ throw+ O+ away He throws her letters away Anh ta vứt những bức thư của cô ta đi
 
 
 
S+ V+how to +V She knows how to cook the meal  Cô ấy biết cách nấu món đó
 
 
 
S+V/to be+ as adj/adv+ as clause (mệnh đề) He is as tall as me/ I am  Anh ấy cao bằng tôi (cấu trúc so sánh bằng)
 
 
 

Từ vựng

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Lose (mất, thất lạc)  Gain (có được) 
 
 
Hope (hi vọng)  Disappoint (thất vọng) 
 
 
Faith (trung thành)  Betray (phản bội) 
 
 
Die (chết)  Live (sống) 
 
 
Dark (tối)  Light (sáng) 

Sưu tầm