BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Color of the wind - Vanessa Williams

Từ vựng

Synonym - từ đồng nghĩa
Example
Translation

Spirit
Soul

I put your image in my soul/spirit

Tôi cất hình ảnh bạn trong tâm trí mình

 
 
 

Only
Just

It is only/ just one size 

chỉ có một size thôi

 
 
 

Berry
Fruit

Ripening berry is new
Fruit is fresh 

Quả chín mọng mới
Quả tươi (hoa quả chung chung)

 
 
 

Wind
Breeze

It winds
It breezes

Trời nổi gió
Trời có gió nhẹ

 
 
 

 

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Life (cuộc sống)  Deadth (cái chết) 
 
 
People (con người)  Animal (động vật) / plant (thực vật) 
 
 
Only (chỉ là, duy nhất)  Many (nhiều) 
 
 

Idiom and proveb - tục ngữ và thành ngữ liên quan

I get the wind of that story  Tôi có nghe phong phanh chuyện đó
 
 
Life is a journey  Cuộc đời là một chuyến đi

Sưu tầm