BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

New divide - Linkin Park

Các cấu trúc dùng với tính từ
Ví dụ
Dịch nghĩa
Subject + be + too +adjective + (for somebody) to Verb - Each regret and each goodbye was a mistake which was too great to hide.
- She is too young to get married.
- This exercise is too difficult for me to do. 
- Và mỗi sự nuối tiếc, mỗi lời chia tay là một lầm lỗi quá lớn để che đậy.
- Cô bé ấy còn quá trẻ để kết hôn.
- Bài tập này quá khó đối với tôi để làm.
 
 
 
Subject +be +adjective+ enough (for somebody) + to Verb - She isn't old enough to get married.
- The exercise is not easy enough to for me to do. 
Cô bé ấy chưa đủ lớn để kết hôn.
- Bài tập này không đủ dễ để cho tôi làm.
 
 
 
Subject +be+so adjective+that +Clause The exercise is so difficult that I can't do it.  Bài tập này quá khó đến nỗi tôi không thể làm được.
 
 
 
It +be + such+ a/an + adjective + Noun + that + Clause - It's such a difficult exercise that I can't do it.
- It is such an ugly woman that no man wants to marry her. 

Đó là một bài tập khó đến nỗi mà tôi không thể làm được.
- Đó là một người đàn bà xấu đến nỗi mà không một người đàn ông nào muốn cưới bà ta.

(Sưu tầm)