BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Words And Idioms 49: Short And Sweet, Give Short Shrift

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 49 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ

WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ khá thông dụng tại Mỹ, trong đó có từ SHORT, đánh vần là S-H-O-R-T nghĩa là ngắn. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first  idiom is SHORT AND SWEET, SHORT AND SWEET.

TRANG: SHORT AND SWEET có một từ mới là SWEET, S-W-E-E-T nghĩa là ngọt ngào. Vì thế SHORT AND SWEET được dùng để chỉ một điều gì ngắn gọn và dễ chịu, thoải mái, thường khi là một điều bất ngờ, khiến ai cũng thích thú.

Một ông giám đốc thường  buộc nhân viên phải dự những buổi họp dài. Tuy nhiên, cuộc họp gần đây nhất đã khác hẳn, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

PAULINE:  My boss usually holds long meetings. But because he’s been away on business, our last one was SHORT AND SWEET. It only took thirty minutes. What a pleasant surprise !

TRANG: Ông xếp tôi thường mở những buổi họp lâu dài. Tuy nhiên, vì ông ấy đi công  tác không có mặt ở sở, nên buổi họp gần đây nhất của chúng tôi vừa ngắn gọn vừa  thoải mái. Buổi họp chỉ kéo dài có 30 phút. Thật là một sự ngạc nhiên đầy thích thú.

PLEASANT, P-L-E-A-S-A-N-T là dễ chịu, thoải mái,  và SURPRISE, S-U-R-P-R-I-S-E là sự ngạc nhiên, bất ngờ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE:  My boss usually holds long meetings. But because he’s been away on business, our last one was SHORT AND SWEET. It only took thirty minutes. What a pleasant surprise !

TRANG: Cô Mary cho biết gia đình cô vừa nhận được một tin vui  mà anh cô gửi về. Ta hãy xem  tin đó là tin gì.

PAULINE: My brother is a soldier who has been fighting overseas. Yesterday he sent my parents an e-mail that was SHORT AND SWEET: he was coming home. That brief announcement came as a wonderfully pleasant surprise to our family.

TRANG:  Anh tôi là một binh sĩ vẫn chiến đấu ở hải ngoại từ ít lâu nay. Hôm qua anh ấy gửi cho cha mẹ tôi một  điện thư vừa ngắn gọn vừa ngọt ngào: Đó là anh ấy sắp về nhà. Bức thư ngắn này đến với gia đình tôi như là  một sự bất ngờ hết sức thích thú.

SOLDIER, S-O-L-D-I-E-R là người lính, binh sĩ, TO FIGHT, F-I-G-H-T là chiến đấu, đánh nhau, và OVERSEAS, O-V-E-R-S-E-A-S là hải ngoại, ở nước ngoài. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: My brother is a soldier who has been fighting overseas. Yesterday he sent my parents an e-mail that was SHORT AND SWEET: he was coming home. That brief announcement came as a wonderfully pleasant surprise to our family.

TRANG:  Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The  second idiom is GIVE SHORT SHRIFT, GIVE SHORT SHRIFT.

TRANG:  GIVE SHORT SHRIFT có một từ mới là SHRIFT, đánh vần là S-H-R-I-F-T lúc đầu có nghĩa là sự tha thứ mà  một linh mục dành cho người đi xưng tội.  Ngày nay, SHRIFT  được dùng để chỉ sự chú ý hay cách đối xử. Vì thế GIVE SHORT SHRIFT có nghĩa là ít chú ý hay ít thông cảm với một người hay một  điều gì.

Trong thí dụ sau đây quý vị sẽ thấy mối quan tâm của cử tri  đối với vấn đề môi trường sinh hoạt đã thay đổi như thế nào qua thời gian.

PAULINE: Voters used to GIVE SHORT SHRIFT to concerns for the environment.  Such issues as air and water quality didn’t receive much attention. Today, a growing  majority of citizens want to protect our natural resources.

TRANG: Cử tri trước đây đã ít chú ý đến mối lo ngại về môi trường sinh hoạt. Những vấn đề như phẩm chất không khí và nước đã  không được quan tâm đến nhiều. Tuy nhiên, ngày nay, đa số ngày càng đông dân chúng muốn bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.

CONCERN, C-O-N-C-E-R-N là sự lo ngại, quan tâm, ENVIRONMENT, E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T là môi trường sinh hoạt , MAJORITY, M-A-J-O-R-I-T-Y là đa số ,và  RESOURCES, R-E-S-O-U-R-C-E-S là tài nguyên. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Voters used to GIVE SHORT SHRIFT to concerns for the environment. Such issues as air and water quality didn’t receive much attention. Today, a growing  majority of citizens want to protect our natural resources.

TRANG: Một người Mỹ nói về kinh nghiệm của bà đối với các  dân bản xứ Mỹ như sau.

PAULINE: When I was a kid, the lives of Native Americans WERE GIVEN SHORT SHRIFT in U.S. history books. These days they are getting a lot of attention. As a result, students are much more knowledgeable about the different tribes and their traditions.

TRANG: Hồi tôi còn bé, đời sống của dân  bản xứ Mỹ đã  chỉ được đề cập  phớt qua trong các sách lịch sử của Hoa kỳ. Ngày nay, họ được chú ý đến rất nhiều. Kết quả là học sinh ngày nay biết nhiều hơn về các bộ tộc  và các truyền thống  khác nhau của họ.

NATIVE, N-A-T-I-V-E là dân bản xứ, TRIBE, T-R-I-B-E là bộ tộc, bộ lạc, và TRADITION, T-R-A-D-I-T-I-O-N là truyền thống, phong tục. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When I was a kid, the lives of Native Americans WERE GIVEN SHORT SHRIFT in U.S. history books. These days they are getting a lot of attention. As a result, students are much more knowledgeable about the different tribes and their traditions.

TRANG:  Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND

IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới.  Một là  SHORT AND SWEET nghĩa là vừa ngắn gọn vừa thoải mái, và hai là GIVE SHORT SHRIFT nghĩa là không chú ý tới, hay phớt lờ đi. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.